برند :
دسته بندی :

حذف و خنثی سازی کامل ناخالصی ها و آلودگی های داخل سیکل تبرید

مناسب برای هر نوع روان کننده (روغن) سیستم های تراکمی

استفاده سریع و آسان

اثربخشی سریع

عدم آسیب به سیستم و قطعات سیستم

بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده